Pathoekeweg 5 - 8000 Brugge | Tel +32 50 31 51 75 | info@collumbien.be | BE0405.099.813
Item toegevoegd aan uw winkelwagentje
Dé vakman voor uw interieur

~~Algemene Voorwaarden bvba Collumbien


Artikel 1. Algemeen

De besteller wordt geacht de verkoopsvoorwaarden zoals hierna bedongen te kennen en te
aanvaarden door het enkele feit van het plaatsen van een bestelling en/of de ontvangst van de
factuur, ongeacht de eventuele aankoopvoorwaarden die de besteller op zijn eigen document
vermeldt. Deze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden gelden voor alle aan onze
vennootschap overgemaakte bestellingen of opdrachten.


Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst

1. Tenzij uitdrukkelijk vermeld zijn al onze aanbiedingen steeds vrijblijvend.
2.  Al onze aanbiedingen en verbintenissen, aangegaan door onze vertegenwoordigers zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging vanuit onze vennootschap.
3. Bestellingen van klanten zijn voor onze vennootschap slechts bindend zodra onze vennootschap deze schriftelijk heeft aanvaard of de uitvoering van de overeenkomst heeft aangevat.
4. Wij zijn nooit verantwoordelijk voor gebeurlijke vergissingen vanwege de klant of derden van bijvoorbeeld maat, soort, hoeveelheid, e.a.
5. Wanneer de bestelling gedaan wordt voor rekening van een derde is de besteller hoofdelijk gehouden tot betaling van hetgeen overeenkomstig de bestelling werd geleverd.
6. Ingeval van tegenstrijdigheid van inhoud tussen de offerte, de levering en de factuur, gaat de tekst van de factuur voor.
7. Alle wettelijke lasten en taksen vallen ten laste van de besteller.
8. Afwijkend van art. 1793 van het B.W. worden de hoeveelheden of werken in meer vermoed besteld te zijn en aanvaard door de opdrachtgever en worden zij gefactureerd aan dezelfde eenheidsprijzen dan de aanvankelijke opdracht, en bij gebreke aan mogelijke vergelijking, worden zij aangerekend aan een regieprijs, welke van toepassing is op het ogenblik van de uitvoering.
9. Geen enkele bestelling zal kunnen geannuleerd worden, zonder het schriftelijk uitdrukkelijk akkoord van onze vennootschap.


Artikel 3. Leveringsvoorwaarden:

1. De leveringen worden geacht uitgevoerd te zijn zoals overeengekomen behoudens andersluidend uitdrukkelijk schriftelijke bevestiging door beide partijen.
2. De geleverde goederen blijven exclusieve eigendom van onze vennootschap totdat de besteller aan al zijn verplichtingen ten aanzien van onze vennootschap heeft voldaan, met inbegrip van deze voortspruitende uit andere transacties en leveringen. De besteller erkent  dat dit beding van eigendomsvoorbehoud hem ter kennis is gebracht en door hem is aanvaard alvorens levering van de goederen. Gelet op het eigendomsvoorbehoud, is het verboden de verkochte goederen te vervreemden voor algehele betaling en dit op straffe van minstens een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan de helft van de koopprijs van de verkochte goederen, grotere schade door onze vennootschap te bewijzen. De besteller verbindt er zich toe zolang niet volledig is betaald, de door hem nog niet verbruikte goederen in herkenbare en goede staat te behouden, eveneens op straffe van minstens deze forfaitaire schadevergoeding. De besteller zal verplicht zijn mee te werken bij alle maatregelen die de besteller kan nemen ter bescherming van zijn goederen of rechten. Hiertoe geeft de klant aan onze vennootschap een formeel en onherroepelijk mandaat en verbindt hij er zich toe aan onze vennootschap alle inlichtingen te verstrekken i.v.m. een adreswijziging, verandering van beroep, of een eventuele overdracht van handelszaak. Gedurende deze periode is het de klant dus verboden over de geleverde goederen te beschikken en behouden wij ons het recht voor ze terug te nemen op kosten van de klantbesteller, in wiens handen ze zich ook bevinden, onverminderd het recht op betaling. Deze clausule doet geen afbreuk aan de risico-overgang vanaf de individualisering van de verkochte goederen op onze vennootschap.
3. De klant is verplicht het juiste afleveringsadres tijdig mede te delen, de plaats van de levering toegankelijk te maken voor onze vennootschap alsook alle medewerking te verlenen om de levering te laten gebeuren zoals overeengekomen. De klant is verantwoordelijk voor elke aanwijzing of instructie die hij geeft bij de aflevering van de goederen. Wanneer de goederen door ons worden geleverd maar de besteller niet op het leveringsadres aanwezig blijkt te zijn, geldt de door de chauffeur ondertekende leveringsbon, met vermelding van uur en datum als bewijs van ontvangst. Extra kosten die worden veroorzaakt door het feit dat de klant een kortere leveringstermijn dan de normale leveringstermijn wenst, vallen te zijnen laste. Wanneer bij verandering van de uitvoervoorschriften enig nadeel volgt voor onze vennootschap gedurende de overeenkomst, dan kan de overeenkomst door onze vennootschap opgezegd worden.
4. Voor zover een leveringstermijn is overeengekomen is deze niet bindend en geldt deze enkel als inlichting, zonder verbintenis van levering op een bepaalde datum. Laattijdige levering mag behoudens andersluidende en schriftelijke overeenkomst geen aanleiding geven tot weigering van de koopwaar door de klant, noch tot het betalen van een schadevergoeding door onze vennootschap.
5. Indien de levering niet kan plaatsvinden door omstandigheden vreemd aan onze vennootschap, zal de levering opgeschort worden en slechts mits akkoord van beide partijen afgelast worden.


Artikel 4. Waarborg

1. De inontvangstname dekt de zichtbare gebreken. Eventuele opmerkingen dienen door de klant op de leveringsbon te worden geformuleerd. Het feit dat de goederen verpakt zouden zijn, staat de aanvaarding niet in de weg. Desgevallend dient een steekproef te worden verricht. Ingeval van gebreken, kan onze vennootschap de betreffende goederen enkel  omruilen, met uitsluiting van welkdanige andere schadeloosstelling. Goederen mogen enkel teruggestuurd worden met akkoord van onze vennootschap. De geleverde goederen worden geacht conform te zijn aan hetgeen besteld werd tenzij binnen de 48 uren na levering schriftelijk en gemotiveerd geprotesteerd wordt per aangetekende brief. Na deze termijn dient elke levering als onherroepelijk en volledig aanvaard te worden beschouwd. De aanvaarding van de levering bevestigt dat de levering is gebeurd zoals overeengekomen. Een eventuele vordering op grond van verborgen gebreken dient door de klant te worden ingesteld binnen 1 maand na de ontdekking van het gebrek, bij gebreke waarvan de vordering in toepassing van art. 1648 B.W. onontvankelijk is. Deze vordering moet bovendien, op straffe van verval worden ingesteld binnen zes maanden na de levering. Elke aansprakelijkheid van onze vennootschap is in elk geval uitgesloten wanneer de schade zou zijn veroorzaakt door samenloop van een gebrek in het product en door de schuld van het slachtoffer of van een persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is. In geval van schade aan hemzelf en / of aan derden ingevolge de levering en de wijze van levering zoals deze gebeurde op verzoek en op aanwijzing van de klant, is enkel de besteller hiervoor verantwoordelijk en hij zal daartoe onze vennootschap zo nodig vrijwaren.
2. De waarborg omvat alleen het gratis vervangen van defecte onderdelen, excl. arbeidsloon en reiskosten. Bovendien sluit zij iedere vergoeding van rechtstreekse of onrechtstreekse  schade, zowel aan de klant als aan een derde, uit. Om te kunnen genieten van de waarborg moet het materiaal op kosten van de besteller bij onze vennootschap worden afgeleverd en afgehaald. De goederen reizen steeds op risico van de besteller, wat ook de wijze van levering moge geweest zijn.
De verleende waarborg is niet toepasselijk :
- - indien onderdelen en toebehoren door de besteller of zijn aangestelde gebruikt werden, die niet erkend zijn door onze vennootschap ;
- in geval van beschadiging van het materiaal ten gevolge van een ongeval, brand, waterschade of val, oproer, oorlogen en andere gebeurtenissen, die onafhankelijk zijn van de wil of de verantwoordelijkheid van onze vennootschap.


Artikel 5. Prijs en betaling

1. Tenzij tussen de partijen schriftelijk anders wordt overeengekomen, geldt als prijs voor de bestelde goederen de prijs vermeld in de ten tijde van de schriftelijke bestelling geldende prijslijst van onze vennootschap. Ingeval van bewijsbare kostenstijging tussen het tijdstip van het verbindend worden van een order en het tijdstip van de levering, heeft onze vennootschap het recht de prijs te verhogen met het bedrag waarmee haar kosten zijn verhoogd alsmede met de margeverruimingen die de wet op dat moment toelaat.
2. Behoudens andersluidende en schriftelijke overeenkomst zijn onze facturen betaalbaar te BRUGGE, uiterlijk 30 dagen na factuurdatum, behoudens andersluidende vermelding op de voorzijde van de factuur. De betaling dient contant, netto en zonder korting te gebeuren op de maatschappelijke zetel ofwel op een door ons aangewezen bank- of postrekening. Om geldig te zijn, dient elke kwijtschrift gedagtekend en ondertekend te worden door de zaakvoerder of zijn gevolmachtigde. Eventuele innings- en protestkosten van een aanvaarde of niet aanvaarde wisselbrief en/of cheque vallen ten laste van de klant. Het aanbieden van een wissel wijzigt de plaats van betaling niet. Bij het trekken van een wissel zien wij daarenboven van geen enkele van de bovengenoemde rechten af en het trekken van een wissel geldt nooit als schuldvernieuwing.
3. Bij laattijdige betaling zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele verwijlintrest van 12 % per jaar op het opeisbare bedrag verschuldigd zijn. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt na vergeefse ingebrekestelling het schuldsaldo bij wijze van forfaitaire vergoeding verhoogd met 12 %, met een minimum van 75 € en een maximum van € 2.000, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. In geval van gerechtelijke invordering zullen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ten laste zijn van de besteller, evenals de staat van kosten en ereloon van de advocaat van onze vennootschap.
4. De besteller is niet gerechtigd omwille van enige klacht betaling te weigeren. In geval van laattijdige betaling is bovendien het voordeel van elke waarborg geannuleerd.
5. Het niet-naleven van één van de betalingsvoorwaarden of van de betalingstermijnen heeft tot gevolg dat de nog verschuldigde bedragen onmiddellijk in hun totaliteit opeisbaar worden, ook de nog niet vervallen schulden.
6. In geval van niet-betaling op de vervaldag of bij het protesteren van één enkele wissel, behoudt onze vennootschap zich bovendien het recht voor, af te zien van het voordeel van de andere wissels die eventueel werden uitgegeven en nog niet vervallen zijn en te dagvaarden op grond van het contract voor het geheel van de nog verschuldigde bedragen, mits terugsturing aan de klant van de wissels die zij in haar bezit heeft.


Artikel 6: Terbeschikkingstelling van materiaal door de klant

In de mate door de klant zelf materialen ter beschikking van onze vennootschap worden
gesteld in het kader van de uitvoering van de bestelde werken, rust op deze ter beschikking
gestelde materialen een pandrecht ten voordele van onze vennootschap, dit tot zekerheid van
betaling van alle aan ons verschuldigde bedragen, ook deze die nog niet vervallen zouden zijn
of die verschuldigd zijn uit eerdere of latere bestellingen.


Artikel 7: Vervoer

De goederen worden geleverd, in ontvangst genomen en aanvaard in onze magazijnen vóór
hun vertrek. De besteller erkent volledig te zijn ingelicht over alle kenmerken en specificaties
eigen aan de gekochte goederen.
Het goederenvervoer is op kosten en voor rekening van de besteller.
Gedeeltelijke leveringen zijn toegelaten.


Artikel 8: Waarborg van betaling

Wij behouden ons het recht voor, voor of gedurende de uitvoering van de overeenkomst,
waarborgen tot betaling van de koopprijs en de uitvoering van de overeenkomst van de klant
te eisen. De kosten van vestiging van deze waarborgen zijn ten laste van de klant.


Artikel 9. Ontbinding van het contract

1. Iedere verbreking of opzegging van een bestelling of contract, evenals ieder niet nakomen van de overeengekomen betalingsvoorwaarden of andere verplichting van de besteller, geeft onze vennootschap recht op de in huidige voorwaarden voorziene schadevergoeding en op facturatie van de reeds geleverde prestaties aan de overeengekomen tarieven. Hij kan in  deze gevallen bovendien alle met de besteller aangegane contracten ontbinden, en dit onverminderd het recht op schadevergoeding voor onze vennootschap. De wilsuiting per brief aan de besteller heeft van rechtswege de ontbinding tot gevolg, zonder noodzaak tot voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst.
2. Deze bepaling geldt eveneens wanneer in de loop van het contract de financiële situatie van de besteller zich wijzigt, indien hij achter is met een betaling, bij insolvabiliteit, indien ten laste van hem beslag wordt gelegd, wanneer de besteller wordt failliet verklaard, wanneer onze vennootschap vreest de garanties voor zijn schuldvordering te verliezen of wanneer de besteller geen gevolg geeft aan de vraag overeenkomstig artikel 8 hierboven.
3. Ingevolge de ontbinding zal onze vennootschap, die eigenaar is gebleven van de goederen conform huidige factuurvoorwaarden, de goederen kunnen recupereren, dit acht dagen na aangetekend schrijven van de in gebreke blijvende klant.
4. In geval van ontbinding dient de klant een forfaitaire schadevergoeding te betalen van 30 % van de prijs, m.n. het factuurbedrag inclusief BTW dat de klant bij deze uitdrukkelijk aanvaardt, en waarvoor geen herleiding mogelijk is, dit als vergoeding voor onkosten en winstderving, zonder dat onze vennootschap een bijkomend bewijs dient te leveren van het bestaan en de omvang van de schade, onverminderd het recht om bijkomende schade te bewijzen.


Artikel 10 : Bevoegde rechtbank

Geschillen omtrent de overeenkomst worden voorgelegd aan de rechtbanken van het
arrondissement van onze vennootschap.